Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do aplikacji WOPZ zapoznaj się z regulaminem (tutaj) i wypełnij formularz zgłoszeniowy na końcu regulaminu.

Przypominamy, że usługa dostępu do WOPZ jest licencjonowana na konkretną osobę. Korzystanie przez doradcę zawodowego z narzędzia zarejestrowanego na inną osobę jest łamaniem warunków licencji i przepisów prawa.
Ze względu na brak finansowania WOPZ ze środków EFS, a jednocześnie z uwagi na duże zainteresowanie i potrzebę kontynuacji jego funkcjonowania oraz rosnące koszty ponoszone przez APUS Robert Meller na jego dalsze utrzymanie na swoich serwerach i z własnych środków, od 1.03.2016r. zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia opłaty za dalsze utrzymywanie i administrowanie aplikacji on-line.

Opłacie (zwanej dalej Abonamentem) podlega zapewnienie jak największej dostępności elektronicznej aplikacji on-line WOPZ, uruchomieniu jej na swoich lub dzierżawionych serwerach, utrzymanie serwerów oraz zagwarantowanie odpowiedniego miejsca na serwerze dla badań każdego Użytkownika oraz przechowywanie ich wyników, zapewnienie bezpieczeństwa danych, hostingu, obsługi technicznej, obsługi informatycznej użytkowników, zakładania kont, zmiana haseł, świadczenia pomocy technicznej, archiwizowania badań oraz innych czynności obsługowych i administracyjnych niezbędnych do dalszego prawidłowego funkcjonowania WOPZ na naszych serwerach.

Opłata nie jest pobierana za wykorzystywanie materiałów, metod i wyników opracowanych w wyniku realizacji projektu.

Jednocześnie pomimo zakończenia projektu zapewniamy możliwość dalszego bezpłatnego korzystania z produktów opracowanych w wyniku realizacji projektu w formie pdf, które dostępne są na stronie www projektu pod adresem www.apus.edu.pl, a z których w dalszym ciągu można korzystać bezpłatnie. Informujemy, ze każdy zainteresowany może uruchomić aplikację WOPZ na własnym serwerze po otrzymaniu kodów źródłowych od IW.

Możesz zapłacić za pomocą

Wpisz e-mail doradcy z formularza:
Pamiętaj o wypełnieniu formularza zgłoszenia

Produkt WOPZ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wykonanie: Trustnet 2012